Durgādvātriṃśannāmamālā

Alternativa namn och några olika stavningar

 • Durgādvātriṃśannāmamālā (Durga dvartrim san nama mala, Durga dwatrishan nama mala, Durga dvatrimshannama mal)
 • Durgādvātriṃśannāmavaliḥ (Durga dvatrim shan nama vali, Durga dvatrinshan nama valih)
 • Durgāmantra (Durga mantra)
 • engelska: 32 names of Durga; a garland of thirty two names of the goddess Durga; the rosary of the thirty-two names of Durga

Text

 • Ravin Bhalekar — tillgänglig som ”durgA dvAtriMshannAmAvalI (32 names)” i gif-, html-, itx-, pdf- och ps-format från Sanskrit documents
 • Vamakepha — tillgänglig som ”Mahamrtyunjaya+Gayatri+Durga Mantra” i pdf- och ps-format från Vamakephas hemsida

Ljud

 • Shree Maa² — tillgänglig som ”32 names of Durga” i mp3-format från Devi mandir
 • Swami Maitreyi¹ — tillgänglig som ”Mahamrtyunjaya+Gayatri+Durga Mantra” i mp3-format från Vamakephas hemsida
 • Swami Niranjanananda¹ — tillgänglig som ”32 Names of Durga” i wma-format från Yoga elements studio
 • Swami Satyananda³ — det cirkulerar en fri cd (delas ut som prasad) med detta mantra som spår ett; baserad på inspelningar från Frankrike 1968, finns även tillgänglig som lp och kassettband

En liten rolig detalj vad gäller namn:

¹ Kopplad till Swami Satyananda Saraswati (f. 1923, Indien)
² Kopplad till Swami Satyananda Saraswati (f. ?, USA)
³ Den Satyananda som nämns ovan i not 1

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

दुर्गाद्वात्रिंशन्नाममाला i devanāgarī, baserad på de textkällor som nämns ovan samt några stenciler vars ursprung jag inte känner.

॥ अथ दुर्गाद्वात्रिंशन्नाम (॰माला/वलिः) ॥

ओ३म् दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गापद्विनिवारिणी ।
दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी ॥ १ ॥

दुर्गतोद्धरिणि दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा ।
दुर्गमज्ञानदा दुरगदैत्यलोकदवानला ॥ २ ॥

दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी ।
दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता ॥ ३ ॥

दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी ।
दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थास्वरूपिणी ॥ ४ ॥

दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी ।
दुर्गमाङ्गी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी ॥ ५ ॥

दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ।
नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया सुधी/मम मानवः ॥ ६ ॥

पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः ।

Durgādvātriṃśannāmamālā translittererad, baserad på devanāgarī-texten ovan.

// tatha durgādvātriṃśannāma (-mālā/valiḥ) //

om durgā durgārtiśamanī durgāpadvinivāriṇī /
durgamacchedinī durgasādhinī durganāśinī // 1 //

durgatoddhāriṇī durganihantrī durgamāpahā /
durgamajñānadā durgadaityalokadavānalā // 2 //

durgamā durgamālokā durgamātmasvarūpiṇī /
durgamārgapradā durgamavidyā durgamāśritā // 3 //

durgamajñānasaṃsthānā durgamadhyānabhāsinī /
durgamohā durgamagā durgamārthasvarūpiṇī // 4 //

durgamāsurasaṃhantrī durgamāyudhadhāriṇī /
durgamāṇgī durgamatā durgamyā durgameśvarī // 5 //

durgabhīmā durgabhāmā durgabhā durgadāriṇī /
nāmāvalimimāṃ yastu durgāyā sudhī/mama mānavaḥ // 6 //

paṭhet sarvabhayānmukto bhaviṣyati na saṃśayaḥ /

Durga dvatrinshan nama mala transkriberad, baserad på devanagaritexten ovan.

— tatha Durga dvatrinshan nama (mala/valih) —

(1) OM Durga Durgartishamani Durgapadvinivarini
Durgamacchedini Durgasadhini Durganashini

(2) Durgatoddharini Durganihantri Durgamapaha
Durgamajnanada Durgadaityalokadavanala

(3) Durgama Durgamaloka Durgamatmasvarupini
Durgamargaprada Durgamavidya Durgamashrita

(4) Durgamajnanasansthana Durgamadhyanabhasini
Durgamoha Durgamaga Durgamarthasvarupini

(5) Durgamasurasanhantri Durgamayudhadharini
Durgamangi Durgamata Durgamya Durgameshvari

(6) Durgabhima Durgabhama Durgabha Durgadarini
namavalimiman yastu Durgaya sudhi/mama manavah

pathet sarvabhayanmukto bhavishyati na sanshayah

 

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Min förmåga är inte tillräcklig att behagligt översätta alla dessa sammansättningar på namn. Flera översättningar finns dock att finna på internet.

Jay Durga!

Annonser

Bhaktiyogasādhana (hängivna kärlekshandlingar till det gudomliga)

Bhaktiyogasadhana

 1. Vet att alla ting är Herrens kropp. Buga till luften, vattnet, elden, jorden, solen, träden, floderna, haven och alla levande varelser.
 2. Närma dig Herrens lotusfötter som skänker dig trygghet från rädsla och sorg.
 3. Sätt ditt sinne på Herrens lotusfötter.
 4. Använd dina händer till att städa och utsmycka templet.
 5. Använd dina öron för att lyssna till Herrens Lilor och sånger om Honom.
 6. Använd dina ögon till att se Herrens bild.
 7. Tjäna helgonen.
 8. Använd ditt luktorgan till att njuta av doften av Herrens lotusfötter.
 9. Använd dina fötter för att gå till Herrens tempel och för att vandra runt templet.
 10. Använd ditt huvud för att buga till Herrens fötter.
 11. Öva dig i de nio formerna av hängivenhet, det vill säga, Sravana (att lyssna till Herrens äre-lilor), Kirtana (att sjunga till Herrens ära), Smarana (att ständigt minnas Herren), Padasevana (att tjäna Hans fötter), Archana (att offra blommor), Vandana (att ödmjukt buga liggandes), Dasya (att tjäna Herren), Sakhya (vänskap) och Nivedana (att totalt lämna över sig själv till Herren).
 12. Å Människa! Börja tjäna Herrens lotusfötter. Ge upp lust, fasthållande, stolthet, åtrå, rädsla med mera, allt vad orsakar återfödelse.
 13. Dyrka Gud med hängivenhet. Åtrå ingenting. Du kommer att få Hans syn.
 14. Tillägna din egendom, dina Tapas, dina goda handlingar, dina barn, din fru, ditt hus och liv till Gud.
 15. Rena dig själv med dammet från helgonens fötter. Endast då kommer ditt hjärta att renas. Endast då kommer du at odla Bhakti.
 16. Tillägna Gud varje handling — varje handling du gör med kropp och sinne. Ditt hjärta kommer att renas. Handlingarna kommer inte att binda dig.
 17. Att sjunga om Guds ära, recitera Hans namn, Japa, meditation, ständigt minnas Herren, det tar genast bort synder.
 18. Gudadyrkan med rent hjärta, utan att förvänta sig lön för mödan, är det som frigör en.
 19. Sätt ditt sinne på Herren utan att förvänta dig någon lön. Det är Nishkama Bhakti eller osjälvisk hängivenhet.
 20. Tjäna helgonen och din Guru med kärlek och vördnad. Se dem som Gud personifierade. Då och endast då kommer du att utveckla Bhakti till Herren och inte annars.
 21. Meditera över Herren. Säg Hans namn ständigt. Tjäna Honom oupphörligen. Dyrka Honom alltid. Du kommer att uppnå evig lycka, frihet och perfektion.
 22. Utrusta dig med Amatsarya (motsatsen till avund), Hri (en slags skam som hindrar en från att begå en syndfull handling) och Dhriti (stadighet, tålamod). Du kommer snabbt lyckas i att bli Gudsrealiserad.

· · · · · · · · ·

Översättning av »Bhakti yoga sadhana», sidorna 82–84 i:

[Śivānanda] Sivananda, Swami. 1999. Triple yoga. Sixth edition. Shivanandanagar, U. P., Indien: The divine life society. ISBN 81-7052-009-6.

Sanskritord

 • amātsarya — motsatsen till avund
 • arcana — att offra blommor med mera till en gudom
 • bhakti — hängiven kärlek till sin personliga gudom eller guru
 • bhaktiyogasādhana — andlig disciplin (sadhana) för att uppnå förening (yoga) med det gudomliga genom hängivenhet (bhakti)
 • dāsya — att vara en gudoms tjänare
 • dhr̥ti — ett slags andligt tålamod/stadighet/stabilitet
 • guru — andlig mästare/lärare
 • hrī — en slags anständighet/moral som hindrar en från att göra fel
 • japa — upprepning av det gudomligas namn
 • kīrtana — att sjunga en gudoms namn
 • līlā — gudomlig lek
 • niṣkāma — utan åtrå
 • niṣkāmabhakti — hängivenhet utan åtrå
 • nivedana — att ge sig själv helt och hållet till en gudom
 • pādasevana — att tjäna en gudoms fötter
 • sādhana — andlig disciplin/praktik
 • sakhya — att vara vän med en gudom
 • smaraṇa — att minnas en gudom
 • śravaṇa — att lyssna till (heliga) (muntliga) texter som beskriver en gudom
 • tapas — askes
 • vandana — att prostrera (buga halv- eller helliggandes) inför en gudom
 • yoga — yoga, väg till förening med det gudomliga/opersonliga